“อดีตและอนาคตที่ไม่กัดเรา”

“อดีตและอนาคตที่ไม่กัดเรา”

ฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกนี้ ปัจจุบันนี้

เป็นคนธรรมดานี้ได้ โดยที่ว่า

ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตชนิดที่มันจะกัดเอา

ไม่มีอดีต อนาคต ชนิดที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเรา

อดีตจึงเป็นเพียงบันทึกความจำ

จะเอามาใช้เมื่อไรก็ได้

และอนาคตจึงเป็นเพียงแผนการ

ของสิ่งที่เราควรจะทำที่เราร่างไว้

ไม่หวังว่าจะได้ด้วยกิเลสตัณหา

เพราะเราไม่มีความโง่พอที่จะมีตัวตน

หรือว่าจะได้อะไรมาเป็นของตน

– พุทธทาสภิกขุ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: