“อดีตและอนาคตที่ไม่กัดเรา”

"อดีตและอนาคตที่ไม่กัดเรา" ฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกนี้ ปัจจุบันนี้ เป็นคนธรรมดานี้ได้ โดยที่ว่า ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตชนิดที่มันจะกัดเอา ไม่มีอดีต อนาคต ชนิดที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเรา อดีตจึงเป็นเพียงบันทึกความจำ จะเอามาใช้เมื่อไรก็ได้ และอนาคตจึงเป็นเพียงแผนการ ของสิ่งที่เราควรจะทำที่เราร่างไว้ "ไม่หวัง" ว่าจะได้ด้วยกิเลสตัณหา เพราะเราไม่มีความโง่พอที่จะมีตัวตน หรือว่าจะได้อะไรมาเป็นของตน - พุทธทาสภิกขุ

Advice to my 20 something

Since I am no longer in my 20s, this is a great time to write some of advice to myself (or anyone in their 20s 🙂 Stop worrying and start living Stop worrying about the result whether you will succeed or fail when doing things. In your 20, just do things that you are passionate... Continue Reading →

The burden of being special

Daniel Crosby said in his TED talk that "Specialness has a dark side." Many kids are told that they are special, unique... and the result is that the feeling of being special removes us from others, making us become less motivated to engage with life with the fear that "I will screw up". May you be... Continue Reading →

Are you aware that time flies?

If you do not manage things carefully and effectively, you will end up with doing so many things each day but produce very little desirable result. What is worse is you will undoubtedly feel so frustrated at time running out and, subsequently, become deeply depressed with achieving nothing. Therefore, goal-oriented action is very important in... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑